This job has expired

The Conversation, Audience Assistant (Wales)

Employer
The Conversation
Location
Wales
Salary
£13,000 (£26,000 pro-rata)
Closing date
22 Nov 2021

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

You will work to increase the impact of our Wales content (in English and Welsh), written by academics from Welsh universities. You will build relationships with media outlets and facilitate the republication of the content. You will work with an editor based in Wales and report to the audience project manager.

Both roles are funded by the higher education funding council for Wales for an initial period of 2 years. This team will support the high-quality research undertaken in Wales, promoting it domestically and internationally, and through training and other events encourage greater collaboration within the research community and beyond. The team will have three principal aims:

 • To better present issues that relate to Wales and to encourage Welsh academics to comment on events outside of Wales;
 • To support and develop the research community in Wales, through training, webinars, and other events, with a particular focus on early career researchers and Underrepresented groups;
 • To ensure stories from academics in Wales published in The Conversation reach both a global audience and a local/regional one.

Location: Wales (either working from home or one of our member universities)

Salary: £13,000 for 2.5 days a week (£26,000 pro-rata).

Criteria

 • At least one year of experience working in a digital newsroom
 • Knowledge of and connections within the media sector in Wales
 • Knowledge of SEO
 • Editorial judgement
 • Excellent organisational ability
 • Positive attitude with good multitasking ability
 • Strong written and verbal grasp of Welsh language (desirable not required)
 • Belief in The Conversation’s mission

Application

We value and respect all differences in all people (seen and unseen) at the conversation and actively encourage applications from BAME candidates. You must be legally able to work in the UK. Questions about the role: caitlin.paradise@theconversation.com.

Please send your CV in English. 

Due to the high volume of applications, we will only be contacting candidates who have been shortlisted and progressed through to the next stage.

Byddwch yn gweithio i adeiladu perthnasoedd cyhoeddwyr a hyrwyddo ein cynnwys ysgrifenedig yng Nghymru (yn Saesneg a Chymraeg). Byddwch yn adeiladu rhwydwaith ailgyhoeddi yng Nghymru, ac yn gweithio i hyrwyddo erthyglau a ysgrifennwyd gan academyddion o brifysgolion yng Nghymru. Byddwch yn gweithio gyda Golygydd wedi’i leoli yng Nghymru i hyrwyddo’r cyhoeddiad, ac adrodd i’r Rheolwr Cynulleidfa.

Ariennir y rôl hon gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am gyfnod cychwynnol o 2 flynedd. Bydd y tîm hwn yn cefnogi’r ymchwil o ansawdd uchel a wneir yng Nghymru, gan ei hyrwyddo yn ddomestig ac yn rhyngwladol, a thrwy hyfforddiant a digwyddiadau eraill yn annog mwy o gydweithredu yn y gymuned ymchwil a thu hwnt. Bydd gan y tîm dri phrif nod:

Cyflwyno materion sy’n ymwneud â Chymru yn well ac annog academyddion o Gymru i wneud sylwadau ar ddigwyddiadau y tu allan i Gymru;

Cefnogi a datblygu’r gymuned ymchwil yng Nghymru, trwy hyfforddiant, gweminarau a digwyddiadau eraill, gyda ffocws penodol ar ymchwilwyr gyrfa gynnar a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol;

Er mwyn sicrhau bod straeon gan academyddion yng Nghymru a gyhoeddir yn The Conversation yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang ac un leol / ranbarthol.

Lleoliad: wedi’i leoli yng Nghymru (nid yw’n ddymunol yn ofynnol)

Cyflog: £ 26,000 pro rata am 2.5 diwrnod yr wythnos.

Meini Prawf

 • O leiaf blwyddyn o brofiad yn gweithio mewn ystafell newyddion ddigidol
 • Gwybodaeth gadarn am SEO
 • Dyfarniad golygyddol
 • Gallu trefnu rhagorol
 • Agwedd gadarnhaol gyda gallu amldasgio da
 • Gafael ysgrifenedig a llafar cryf ar Gymraeg (nid yw’n ddymunol yn ofynnol)

Cais

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu pob gwahaniaeth ym mhob person (a welir ac nas gwelwyd) yn The Conversation ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr BAME.

Rhaid i chi allu gweithio yn y DU yn gyfreithiol.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert